ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
๑. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รักษาการรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
๓. ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
และ ๔. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
.