มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
———————————————————————
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
.