มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๑๐๑/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕