มจร แต่งตั้ง “รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ อาจารย์ประจำหลักสูตร สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี
คณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
และแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารย์ประจำหลักสูตร สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒