ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานทุกตำแหน่ง และทุกส่วนงานในส่วนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์, พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, หัวหน้าภาควิชา และรักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานทุกตำแหน่ง และทุกส่วนงานในส่วนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ขอขอบคุณภาพจาก FB: Potomcu Koranan / กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าว : เรวดี จรรยา