นิสิตคณะสังคมศาสตร์​ มจร ศึกษาดูงาน​ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ -​ ๑๕.๓๐​ น.​ ผศ.ดร.พระปลัดระพิน พุ​ทฺธิสาโร, ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา​ และอาจารย์​ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์​ นำนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ทุกสาขาวิชา จำนวน ๘๕ รูป/คน​ ศึกษาดูงานเสริม​หลักสูตร​นอกสถานที่​ ในรายวิชา​ “การเมืองกับการปกครองของไทย”​ เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์จริง​ ในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการเลือกตั้งและพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๑” ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนศาสตร์ภักดี (อาคารบี) ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยในการศึกษา​ดูงาน​ ได้รับเกียรติ​จากอาจารย์ ดร.วราวุฒิ ตรีรนันท์ อาจารย์พิเศษ มจร และอดีตที่ปรึกษา กกต. กล่าวต้อนรับ​ พร้อม​ด้วย​ นางสาวปนัดดา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย กกต. ให้การอำนวยการตลอดการศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

ภาพ​ : ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา
ข่าว​ : ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา / เรวดี​ จรรยา