ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปี ๒๕๖๗

พร้อมแล้ว3ปี จบการศึกษา
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปี ๒๕๖๗
.
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
ดูวิธีการสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : https://youtu.be/5L3gGzGvYfs
สารสนเทศเพิ่มเติม : https://soc.mcu.ac.th/
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
☎โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
หรือติดต่อภาควิชา 📱๐๙๑ ๗๒๑ ๙๙๕๙, ๐๙๓ ๑๖๔ ๙๔๒๕, ๐๘๑ ๑๔๖ ๙๔๑๘
มาเป็นศิษย์เศรษฐศาสตร์ มจร กันนะครับ