คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเรื่องการขอความเห็นชอบตารางการสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ในการนี้ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการชุดดังกล่าว ทั้งนี้ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน อาทิ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวมโซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.