ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

วันพุธที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาสภมหาเถระ) อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มจร
ข่าว : เรวดี จรรยา
.