นิสิตคณะสังคมฯ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.​ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มอบหมายให้ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับธนาคารออมสิน โดยมี รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ กล่าวถวายรายงาน

ภายในโครงการ มีการพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ โดย คุณณัฏฐชัย สิทธิทวีพัฒน์ ผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา ๑ และกล่าวถึงนโยบายการจัดทำโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดย คุณจรรยพร อนันตพรรค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน

จากนั้นตัวแทนนิสิตแต่ละโครงการ ได้แก่
๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีศรีบางปะหัน ผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานออเจ้า อโยธยา
๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชุมชนพยอม ผลิตภัณฑ์ผ้า ECO PRINT
๓. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีโรงลาด ผลิตภัณฑ์ตะกร้า (หวาย) สานมือ
๔. กลุ่มศรัณยาปลาส้ม
๕. กลุ่มท่องเที่ยวธัมโม โพธิ์สามต้น
นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการย่อยและรับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนธนาคารออมสิน ในการนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชุมชนพยอม ผลิตภัณฑ์ผ้า ECO PRINT ซึ่งมีแนวคิดการนำใบไม้ตามธรรมชาติมาเป็นงานศิลปะบนผ้า ออกแบบโลโก้พร้อมแพคเกจสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาด ทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ และสอนการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการดำเนินงานครั้งนี้

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ และผู้แทนธนาคารออมสิน เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.