คณะสังคมฯ ประชุมผู้บริหารคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เรวดี จรรยา : รายงาน

 

.