มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย แต่งตั้ง​ผู้​ช่วย​ศาสตรา​จารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คำสั่ง​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย
เรื่อง​ แต่งตั้ง​ผู้​ช่วย​ศาสตรา​จารย์

มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้งให้ นายเอนก นามสกุล ใยอินทร์ อายุ ๔๑ ปี
วุฒิการศึกษา พธ.บ. (รัฐศาสตร์), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

.