คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมบันทึกเทป MCU TV ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย พระมหา
ธนาศิลป์ ธมฺมนุสารี นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐศาสตร์, นายณัฐคริษฐ์ นิลณิชวรรณ นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และนางสาวลภัสรดา ธนูมาก นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ MCU TV ”เรื่องราวสังคมพุทธศาสตร์กับบทบาทคณะสงฆ์ไทยในยุค ๔.๐” เพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๒
ณ สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (MCU TV) ห้อง C๔๐๐ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : Potomcu Koranan
ข่าว : เรวดี จรรยา