คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์และพระนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มจร วิทยาเขตพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์และพระนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ห้อง B๕๐๘-๕๐๙ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง
ข่าว : เรวดี จรรยา