​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มอบข้าวหอมคัดพิเศษแก่หอฉัน​ มจร

วันที่​ ๖​ มกราคม​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๑๐.๐๐​ น.​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ พร้อม​ด้วย ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา ​หัวหน้า​ภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์​ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการ​เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มอบข้าวหอมคัดพิเศษ​ จำนวน​ ๑๕​ กระสอบ​ แก่หอฉัน​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ โดยมี​ พระสุธี​วี​ร​บัณฑิต, ดร.​ เป็นตัวแทนรับมอบ