มจร แต่งตั้ง​คณะกรรมการ​ประจำ​คณะสังคม​ศาสตร์

คำสั่ง​มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย
ที่​ ๙/๒๕๖๖
เรื่อง​ แต่งตั้ง​คณะกรรมการ​ประจำ​คณะสังคม​ศาสตร์
—————-​—————-​—————-​—————-​——-
มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้ง​ให้​ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้​เป็นคณะ​กรรมการประจำคณะสังคม​ศาสตร์​ ประกอบด้วย
๑. อธิการบดี​ -​ ประธานกรรมการ​
๒. คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ -​ รองประธานกรรมการ​
๓. รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร​ -​ กรรมการ​
๔. รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ -​ กรรมการ​
๕. หัวหน้าภาควิชา​รัฐศาสตร์ -​ กรรมการ​
๖. หัวหน้า​ภาควิชา​เศรษฐศาสตร์ -​ กรรมการ​
๗. หัวกน้าภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา -​ กรรมการ​
๘. หัวหน้า​ภาควิชา​นิติศาสตร์ -​ กรรมการ​
๙. พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร.​ -​ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ​
๑๐. รศ.ดร.ภูมิ​ โชคเหมาะ -​ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ​
๑๑. รศ.ดร.​อัจฉรา​ หล่อตระกูล -​ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ​
๑๒. รศ.ดร.ดวงตา​ สราญรมย์ -​ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ​
๑๓. เลขานุการ​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ -​ กรรมการ​และ​เลขานุการ
ทั้งนี้​ ตั้งแต่​บัดนี้​เป็นต้นไป
สั่ง​ ณ​ วันที่​ ๓๐ มกราคม​ พ.ศ.๒๕​๖​๖