คณะสังคมฯ ประชุมบุคลากรคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันพฤหัสบ​ดี​ที่ ๒๖ เดือนพฤษภา​คม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ การจัด​ทำ​แผน​พัฒนา​คณะสังคม​ศาสตร์​ ระยะ​ที่​ ๑​๓​ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) การเตรียมความพร้อม​การใช้​เกณฑ์​คุณภาพ​การศึกษา​เพื่อ​การดำเนิน​การ​ที่เป็นเลิศ​ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) การเตรียมความพร้อม​รับการตรวจ​ประเมิน​คุณภาพ​การศึกษา​ การ​ดำเนิน​งาน​โครงการ​ปฐมนิเทศ​นิสิต​ การดำเนิน​งาน​โครงการ​ปลูก​ฝังค่านิยมอนุรักษ์​ศิลปะ​วัฒนธรรม​และ​ภูมิปัญญา​ไทย​ การดำเนิน​งาน​โครงการ​ส่งเสริม​ทักษะ​การ​เรียนรู้​ในยุคดิจิทัล​แก่​อาจารย์​และโครงการ​ฝึกอบรม​เทคนิค​การ​เป็น​อาจารย์​ที่​ปรึกษา​ และ​การดำเนิน​งาน​โครงการ​ครบ​ ๓๙ ปี​ คณะสังคม​ศาสตร์​ โดยมี รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน​ ณ​ ห้องประชุม​คณะสังคม​ศาสตร์​ ชั้น​ G​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​ B​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​ และผ่านระบบการประชุม​ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom

 

ข่าว : เรวดี จรรยา