เปิด…!! รับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับปริญญา “โท/เอก”

สาขาวิชา “การพัฒนาสังคม”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิด…!! รับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับปริญญา “โท/เอก”

ประจำปีการศึกษา 2560แล้ววันนี้ ถึง 31พฤษภาคม 2560

สมัครได้ทั้งภิกษุและบุคคลทั่วไป

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทร.09-2597-1414, 08-7966-7453, 08-7736-9945

Facebook #ปเอกการพัฒนาสังคม #มจร