“MCU Congress II” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

“MCU Congress II”
—————————
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
ประเด็น “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0”
—————————
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
—————————
ขอเชิญร่วมส่งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
•ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
•ภาษา วรรณคดี
•นวัตกรรม Thailand 4.0
•ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นิติศาสตร์
•การพัฒนาชุมชนและสังคม CSD
•การประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรและการสอน และการบริหารการศึกษา
—————————
กำหนดการส่งบทความ
•20 กุมภาพันธ์ 2561
เปิดรับบทความทางวิชาการ
•6 เมษายน 2561
ปิดรับบทความทางวิชาการ
•9 เมษายน 2561
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
•16 เมษายน 2561
ปิดรับบทความฉบับแก้ไข
•30 เมษายน 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress II
—————————
“ประเด็นประชุมวิชาการที่น่าสนใจ”
•ทิศทางการปรับตัวของมหาวิทยาลัยไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลง
•ศาสนธรรมกับการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0
•ประเทศไทยกับการก้าวสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคง
—————————
รับฟังผลงานวิจัยโดดเด่น
•โครงการสุขชีวีวิถีพุทธ
•โครงการการประยุกต์ใช้สารวิมุตติในการลดสารพิษไดออกซินในการเผาศพ
•โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
•โครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย
—————————
สอบถามรายละเอียด
• ดร.พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร โทร. 0929181319
• ผศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์จักกฤษณ์ ภูริปญฺโญ โทร. 0615635066
อีเมล์ mcucongress2@gmail.com
ID: LINE : http://line.me/R/ti/g/rubSytWN7f
เวบไซต์​ลงทะเบียน​ออนไลน์​ได้ที่