คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี วันนี้ – ๗ มิ.ย. ๖๖ นี้ เท่านั้น!!

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๖
วันนี้ – ๗ มิ.ย. ๖๖ นี้ เท่านั้น!!
.
🎓ระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัคร ๗ หลักสูตร ได้แก่
๑. รัฐศาสตรบัณฑิต​ (ร.บ.) (รายละเอียดหลักสูตร)
๒. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)​ 
(รายละเอียดหลักสูตร)
๓. พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ​ (พธ.บ.​ (การจัดการเชิงพุทธ))​ 
(รายละเอียดหลักสูตร)
๔. เศรษฐศาสตรบัณฑิต​ (ศ.บ.)​ 
(รายละเอียดหลักสูตร)
๕. พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม​ (พธ.บ. (การพัฒนาสังคม))​ 
(รายละเอียดหลักสูตร)
๖. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต​ (สส.บ.)​ 
(รายละเอียดหลักสูตร)
๗. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)​ 
(รายละเอียดหลักสูตร)
.
💻สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

💻ดูวิธีการสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : https://youtu.be/5L3gGzGvYfs

🖥️สารสนเทศเพิ่มเติม : https://soc.mcu.ac.th/

.
💡สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
📞โทร. ๐๓๕ ๒๕๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
.
.