คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๗๐๘/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
——————————————————————
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช ชูจันอัด อายุ ๔๒ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์), บธ.ม. (บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร), ปร.ด. (การจัดการ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
.