คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี – โท – เอก ประจำปี ๒๕๖๖

จัดเต็มทุกรูปแบบการสอน เรียนลึก รู้จริง ทุกองค์ความรู้​ อยากเรียน ไม่ต้องรอ สมัครเร็ว ได้ที่เรียนเร็ว ต้องรีบสมัครแล้ว!
.
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี – โท – เอก ประจำปี ๒๕๖๖
วันนี้ – ๗ มิถุนายน นี้ เท่านั้น!!
.
🎓ระดับปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร ๗ หลักสูตร ได้แก่
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๔. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
๕. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๖. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)
๗. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
.
🎓ระดับปริญญาโท
เปิดรับสมัคร ๕ หลักสูตร ได้แก่
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๔. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ศศ.ม.)
๕. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
.
🎓ระดับปริญญาเอก
เปิดรับสมัคร ๔ หลักสูตร
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
๒. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
.
🎓ระดับประกาศนียบัตร
เปิดรับสมัคร ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) คณะสังคมศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)
.
ปริญญาตรี ทุกหลักสูตร สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
.
ปริญญาโท ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการเชิงพุทธ
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : https://forms.gle/AZjvSW3J41Ftcqz27
.
ปริญญาโท​ การพัฒนา​สังคม​
สมัครเรียน​ออนไลน์​ได้​ที่​ : https://drive.google.com/…/19Mb5IgQ0c8Tmm69pWEQYXzRuarb…
.
ปริญญาเอก การพัฒนา​สังคม​
สมัครเรียน​ออนไลน์​ได้​ที่​ : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdN0FT…/viewform
.
.