หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ พ.ค. ๖๖

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก
๑) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓) สาขาวิชารัฐศาสตร์
.
ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
.
สมัครออนไลน์ได้ที่https://forms.gle/L38mdfJomDkNxDKBA
หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ : ห้อง ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา