คณะสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะสังคมศาสตร์ โดยมี พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน
.
ภายในโครงการ มีการแนะนำผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ และให้ข้อคิดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความภาคภูมิใจของชาวรั้วสีชมพูแห่งการเป็นนิสิตมหาจุฬาฯ” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ กิจกรรม “ปล่อยปลา ๑,๐๙๒ ตัว ให้ชีวี ปลูกป่าไม้ ๑๙๒ ต้น เสริมราศีให้ความร่มเงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖”
.
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา
.