พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ศึกษาดูงานโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว

วันอาทิตย์​ที่​ ๑๕ เดือนมกราคม​ พ.ศ.๒๕๖๖​​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิตหลักสูตร​พุทธ​ศาส​ตร​บัณฑิต​ สาขา​วิชาการ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ ชั้นปีที่​ ๑-๓ ภาค​วิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำ​โดย​ พระปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ และพระครูวินัยธรเอก​ ชินวํโส, ผศ.ดร.​ ประธาน​หลักสูตร​พุทธศาสตร​บัณฑิต​ สาขา​วิชาการ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ จัดโครงการ​ศึกษา​ดูงาน​นอกสถานที่​ ณ​ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์​​ อำเภอ​เมืองสระแก้ว​ จังหวัด​สระแก้ว​ ในการนี้​ มีคณาจารย์​และเจ้า​หน้าที่​​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ อาทิ​ พระครู​ธรรมธรสฐาพร​ ปภฺสโร​ ผศ.ดร.เอนก​ ใย​อินทร์​ ผศ.ดร.ประสิทธิ์​ พุทธ​ศาสน์​ศรัทธา​ อาจารย์​ ดร.สุ​ภัทร​ชัย​ สีสะ​ใบ​ อาจารย์​วินัย​ มีมาก​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ ​อาจารย์​ดาวเหนือ​ บุตร​สี​ทา​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ เจ้า​หน้าที่​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เจ้าหน้าที่​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​​ ​เจ้าหน้าที่​ภาควิชา​นิติศาสตร์​ เข้าร่วมโครงการ​ในครั้งนี้​ด้วย​

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เป็นโครงการพระราชดำริในมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และได้พระราชทานชื่อว่า “โรงเรียนกาสรกสิวิทย์” โดยให้เป็นศูนย์การอบรมกระบือในการทำนา ทำการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ และให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจจะใช้ประโยชน์จากกระบือในการประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดทำแปลงสาธิตทางการเกษตรรูปแบบต่างๆ

ภาพ : พระครูปลัดอชิรวงศ์ กุสลจิตฺโต
ข่าว : เรวดี จรรยา
.