งานทำบุญวันสงกรานต์ คณะสังคมศาสตร์ สืบสานประเพณีไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์, พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ร่วมงานทำบุญวันสงกรานต์ คณะสังคมศาสตร์ สืบสานประเพณีไทย ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในภาคเช้าจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๙ รูป โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายไทยธรรม พร้อมด้วยภัตตาหารเพล

ภาคบ่าย มีพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณาจารย์ผู้อาวุโส อาทิ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, รศ.ดร.สมาน งามสนิท, รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี, ผศ.ชวัชชัย ไชยสา และ ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย

 

 

ภาพ : พลวัฒน์ สีทา
ข่าว : เรวดี จรรยา