ประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

วันอังคารที่​ ๑๗ เดือนมกราคม​ พ.ศ.๒๕๖๖​​ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ การสรุปโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและแนวทางดำเนินการในปีต่อไป การสรุปรายรับ-รายจ่าย และรายชื่อนิสิตโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๕ แนวทางการประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และการให้สวัสดิการแก่บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้มี พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี / เรวดี จรรยา
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.