รัฐศาสตรบัณฑิต ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ ๒๕๖๖ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต และ อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ นำนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์การเมืองและด้านประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านประวัติศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยและบริบทสังคมโลก รวมทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดเป็นนิทรรศการ จำนวน ๔ ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ ๑ ลานนิทรรศการกลางแจ้ง แสดงเส้นทางประวัติศาสตร์ของสยามสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ชั้นที่ ๒ นิทรรศการการเมืองการปกครองของไทย ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองและเศรษฐกิจยุคต้นรัตนโกสินทร์ จนถึงการเมืองไทยในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนผันไปตามกาลเวลา อันเป็น “แบบแผนแห่งความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง” ทำให้เห็นรากฐาน ความเป็นมา และเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย ชั้นที่ ๓ นิทรรศการรากฐานประชาธิปไตย จัดแสดงเนื้อหา หลักหน้าที่ หลักสิทธิ หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค ชั้นที่ ๔ นิทรรศการหมุนเวียน และศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา แหล่งรวบรวมหนังสือ เอกสารชั้นต้น ภาพยนตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนวารสาร หนังสือทั่วไป เพื่อให้บริการแก่สาธารณชน

 

 

.