คำสั่ง​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย เรื่อง​ แต่งตั้ง​ผู้ช่วย​ศาสตราจารย์​พิเศษ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ ดร.สมบัติ อรรถพิมล อายุ ๗๖ ปี​ วุฒิการศึกษา น.บ.​ (นิติศาสตร์), เนติบัณฑิตไทย, ร.ม. (รัฐศาสตร์), น.ม.​ (นิติศาสตร์), ปร.ด. (นิติศาสตร์) อาจารย์พิเศษ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔