รป.บ. และ พธ.บ. (กจพ) ได้ระดับ “ดี” ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

วันจันทร์ที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่โดดเด่นตามพันธกิจ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ โปรแกรม Zoom meeting video conferencin คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล กรรมการ และ ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน กรรมการและเลขานุการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประกอบด้วย รศ.ดร.วันทนี แสนภักดี ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง กรรมการ และ ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีผลการประเมิน ดังนี้ ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้คะแนนประเมิน ๓.๘๘ คะแนน อยู่ในระดับดี ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้คะแนนประเมิน ๓.๘๔ คะแนน อยู่ในระดับดี

 

 

ข่าว : เรวดี จรรยา