ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มจร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน​ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา​ที่​ ๑​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๒​ และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๑ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช​
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา​