คณะสังคมฯ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน

ในโครงการดังกล่าว ภาคเช้า เป็นการรับฟังนโยบายและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรจาก รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาคบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มสัมมนาตามหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี และ อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ ณ ห้อง B๕๐๘ – ๕๐๙ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์ และ อาจารย์ ดร.นพดล ดีไทสงค์ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ดำเนินรายการโดย พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. และ อาจารย์วินัย มีมาก ณ ห้อง B๑๑๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ภาคเช้า เป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ โดยแบ่งกลุ่มแยกตามหลักสูตร ภาคบ่าย  เป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะและวิชาเลือกเสรี และสรุปผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแต่ละหลักสูตร จากนั้น พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เมตตากล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้อง B๕๐๘-๕๐๙ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา