คณะสังคมศาสตร์ ต้อนรับ ม.ทักษิณ เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

วันศุกร์ที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน ๓๔ คน นำโดย ผศ.ดร.พรชัย นาคสีทอง ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทัศนศึกษา และเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวโดยใช้ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. นำเยี่ยมชมอาคารเรียนรวมและอุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จากนั้น เวลา ๐๘.๓๐ น. รับฟังการบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และพิจารณา MOU ระดับสถาบัน ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง ๑๐๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

 

.