ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มจร

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อตรวจสอบ แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะรายละเอียดในคู่มือการให้คำปรึกษา และคู่มือนิสิต

การประชุมดังกล่าว มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน อาทิ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. และ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา