หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร จัดกิจกรรม “จิตอาสา บริการสังคม ร้อยดวงใจ สานสายใย มจร” รุ่นพี่รุ่นน้อง ณ จ.นครนายก

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ จัดกิจกรรม “จิตอาสา บริการสังคม ร้อยดวงใจ สานสายใย มจร” รุ่นพี่รุ่นน้อง ณ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร จ.นครนายก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๗ และสาขาวิชารัฐศาสตร์รุ่นที่ ๓ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมี​ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ภาพ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร