นิสิตคณะสังคมศาสตร์​ นำเสนอการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา

วันที่​ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖​ สามเณรก้องเกียรติ แซ่ลิ้ม นิสิตหลักสูตร​รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒​ คณะสังคมศาสตร์ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัย นำเสนอการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ “บทบาทสำคัญในงานพัฒนานิสิตนักศึกษาหลังการแพร่ระบาดโควิด-๑๙” ในหัวข้อการพัฒนางานด้านสุขภาวะนิสิต ซึ่งจัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ บางเขน กรุงเทพมหานคร
ภาพ​ : หอพักนิสิต​นานาชาติ​ A
.