ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่
ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔
แด่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต จำนวน ๔๙๙ รูป
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สามารถร่วมทำบุญตามรายการดังนี้
๑. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า มื้อละ ๑๔,๙๙๙ บาท
๒. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล มื้อละ ๓๔,๙๙๙ บาท
๓. เป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ (วันละ ๒ มื้อ) มื้อละ ๖,๙๙๙ บาท
๔. เป็นเจ้าภาพรวมทุกรายการ ๑ วัน วันละ ๕๙,๙๙๙ บาท

หรือทำบุญบริจาคทรัพย์สร้างมหาทานบารมีตามกำลังศรัทธาของท่าน

ร่วมทำบุญด้วยตนเอง หรือ ร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารธหารไทย ชื่อบัญชี “ทุนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มจร” เลขที่บัญชี ๔๑๗-๒-๕๐๘๗๓-๓

ติดต่อสอบถามได้ที่ : พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร โทร. ๐๘๙-๘๐๘๔๗๖๕
นางสาวเรวดี จรรยา โทร. ๐๘๔-๕๔๙๗๔๖๑