คณะสังคม​ฯ​ มอบบัตรอำนวยพร​อายุ​วัฒ​น์​แก่บุคลากร

วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบบัตรอำนวยพรอายุวัฒน์แก่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ประกอบด้วย
๑. พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
๒. ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
๓. ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
๔. อาจารย์ ดร.วรพจน์ ถนอมกุล อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์
๕. พระครูปลัดอุดมวัฒน์, ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๖. พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
๗. รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
๘. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
๙. พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
๑๐. พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
เพื่อส่งเสริมกำลังใจเป็นสวัสดิการการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ และส่งเสริมวินัยการออมผ่านรูปแบบการออมในฉลากออมสิน ณ ห้อง ๔๐๕ พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม) ชั้น ๔ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา
.