มจร แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๓๐๒/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

เพื่อให้การบริหารงานในการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อายุ ๓๗ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.บริหารรัฐกิจ), พธ.ม(รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) เป็น เลขานุการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จบสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔