คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๒

วันอังคารที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ เพื่อพิจารณาเรื่อง การดำเนินการกลั่นกรองข้อสอบระดับปริญญาตรีของคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ การจัดทำ มคอ.๓ และ มคอ.๕ การพิจารณาการให้ผลการศึกษาของอาจารย์แต่ละรายวิชา การปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชา และการจัดการสอบวัดผลการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ โดยมี รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา
.