คณะสังคมฯ ประชุมผู้บริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคการศึกษาที่ ๑ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดำเนินงานโครงการจัดงานครบรอบ ๔๐ ปี คณะสังคมศาสตร์ การดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress 4 และการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยมี พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง ๓๐๕ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ ชั้น ๓ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา
.