ประกาศบัณฑิต​วิทยาลัย มจร เรื่อง​ การรับสมัคร​เพื่อพิจารณา​คัดเลือก​นิสิต​หลักสูตร​พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ