คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๒๐/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. (กฤษฎา กิตฺติโสภโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ ๓๘ ปี พรรษา ๑๗ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖, พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์