ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ – ๔ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีพระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาท พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน และกล่าวปิดการปฐมนิเทศ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการปฐมนิเทศ ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์, พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ดร. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่นิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมและมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเอกภาพ

 

 

ภาพ : พระยิ่งใหญ่ สุปญฺโญ
ข่าว : เรวดี จรรยา