คำสั่งมหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เรื่อง​ แต่งตั้งรักษา​การเลขานุการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ

มหาวิทยาลัยมหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้งให้ พระมหากฤษฎา​ กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.​ อายุ ๓๔ ปี​พรรษา​ ๑๕ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖,​ พธ.บ.(การจัดการเชิง​พุทธ), พธ.ม.(การ​จัดการ​เชิง​พุทธ), พธ.ด.(การ​จัดการ​เชิง​พุทธ)​ อาจารย์ประจำหลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ เป็นรักษา​การเลขานุการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ ตั้งแต่วันที่ ๑​ พฤศจิกายน​ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป