คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๕๓๖/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
——————————–
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว อายุ ๕๐ ปี วุฒิการศึกษา ค.บ. (สุขศึกษา), ร.ม. (สื่อสารการเมือง), ปร.ด. (สื่อสารการเมือง), ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖