ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิ พธ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิ พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) และคุณวุฒิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)