ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่ พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการสภามหาวิทยาลัย”

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่ พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการสภามหาวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ด้วยความยินดียิ่ง