คณะสังคมฯ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในโลกออนไลน์แก่นิสิต

วันพุธที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมนิสิตด้านจิตอาสา ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในโครงการ มีการอบรมรมเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในโลกออนไลน์ โดย คุณขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ นักข่าวพลเมือง ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ. อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.เอนก ใยอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา และอาจารย์ปริญญา นิกรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

.