คณะสังคมฯ พัฒนา​คุณธรรม​นิสิต​ด้าน​จิต​อาสา จัดกิจกรรม​ “ให้ธรรม​ ให้ทาน​ ผู้ป่วยติดเตียง”

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ. อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษศาสตร์ อาจารย์ปริญญา นิกรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ นำนิสิตคณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ให้ธรรม ให้ทาน ผู้ป่วยติดเตียง” สะพานบุญส่งต่อของใช้จำเป็น ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการพัฒนาคุณธรรมนิสิตด้านจิตอาสา บ้านหันสัง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา